آنالیز بازار به عنوان یک طرح کسب‌وکار در مطالعه و تحلیل بلازار است که پس از محصولات یا خدمات قرار می‌گیرد و باید به عنوان یک آمار و نمای کلی برای فروش یک محصول یا خدمات مورد استفاده قرار گیرد. به‌طورکلی، بخش تحلیل بازار یوزیتا شامل اطلاعاتی در مورد صنعت، بازارهای هدف، رقیبت ها و نحوه ایجاد مکانی برای محصول و خدمات خود است. داده‌های گسترده بایستی به عنوان ضمیمه طرح کسب‌وکار در نظر گرفته‌شده و تنها مهم‌ترین آن‌ها بخش آنالیز بازار استفاده شود.

آنالیز بازار