تستر ترموستات از پروژه‌هایی است که شرکت یوزیتا به منظور مشارکت در تولید انجام داد. طراحی و ساخت مکانیکی دستگاه در کنار قسمت الکترونیک تماماً به وسیله شرکت یوزیتا انجام شد. این دستگاه توانایی تست هم‌زمان 40 عدد ترموستات را دارا می‌باشد. پس از انجام تست، نتایج تست تمامی ترموستات‌ها در قالب یک برگ پرینت می‌شود. تست ترموستات‌ها به این شکل انجام می‌شود که دمای قطع پایین و دمای وصل بالا ثبت می‌شود. با توجه به ویژگی ترموستات و کارکردها می‌توان در تنظیمات حد قطع و وصل ترموستات‌ها را تنظیم کرد، دستگاه مطابق این تنظیمات دمای قطع پایین و دمای وصل بالای هر 40 ترموستات را با حدود تعیین شده مقایسه کرده و در انتهای تست ترموستات‌هایی که مطابق با حدود تعیین شده نبودند در خروجی نمایش می‌دهد.

نام دستگاه
هدف
تستر ترموستات مشارکت در تولید
مشخصات فنی
 
تغذیه ورودی  VDC -۱۲
حداکثر ظرفیت تست ترموستات ۴۰ عدد ترموستات
قابلیت پرینت نتایج دارد